برخی از مصاحبه های انجام شده در این بخش در حال بارگذاری میباشد.از صبوری شما ممنونیم.مصاحبه با اعضا

هدف از انجام  این مصاحبه ها آشنایی بیشتر شما با خادمین و همچنین اهداف و برنامه های آتی این هیئت میباشد.امیدواریم لطف صاحب الزمان(عج) شامل حال ما شده و در انجام این مسئولیت خطیر موفق باشیم .

 

مدیریت

گروه تعزیه

گروه موزیک

گروه تدارکات

گروه صوت

واحد فرهنگی