اینجا مشخصات عزیزانی را نوشته ایم که یا خود سالها در این هیئت زحمت کشیده اند و یا فرزندانشان ازخادمین این بیرق میباشند. امیدداریم که نظرلطف مولا شامل حال همه اسیرخاک باشد بالاخص این خادمین که عمرخود را وقف خدمت به خاندان اهل بیت(س)نموده اند.

 • مرحوم حاج احمدمومن
  مرحوم حاج احمدمومن
 • مرحوم محمدرحیمی
  مرحوم محمدرحیمی
 • مرحوم اسحاق عمویی
  مرحوم اسحاق عمویی
 • مرحوم حسن خسروی
  مرحوم حسن خسروی
 • مرحوم رمضان مولایی
  مرحوم رمضان مولایی
 • مرحوم علی اصغر جدیدی
  مرحوم علی اصغر جدیدی
 • مرحوم ابوالفضل سلطانی
  مرحوم ابوالفضل سلطانی
 • مرحوم حسین سلطانی
  مرحوم حسین سلطانی
 • مرحوم علی مدد حاتمی
  مرحوم علی مدد حاتمی
 • مرحوم هاشمی
  مرحوم هاشمی
 • مرحوم حاج احمدبادآفره
  مرحوم حاج احمدبادآفره
 • مرحوم میرزاعلی نوری نژاد
  مرحوم میرزاعلی نوری نژاد
 • مرحوم محراب عمویی
  مرحوم محراب عمویی
 • مرحوم صفرعلی سلطانی
  مرحوم صفرعلی سلطانی
 • مرحوم زارعین
  مرحوم زارعین
 • مرحوم ابوالفضل سلطانی
  مرحوم ابوالفضل سلطانی
 • مرحوم حجت الله گلپایگانی
  مرحوم حجت الله گلپایگانی
 • مرحوم حاج رحیم ساری
  مرحوم حاج رحیم ساری
 • مرحوم عباس حق شناس
  مرحوم عباس حق شناس
 • مرحوم حسن هاشمی
  مرحوم حسن هاشمی
 • مرحوم کاظم قره داغی
  مرحوم کاظم قره داغی
 • مرحوم موسی دهقاندار
  مرحوم موسی دهقاندار
 • مرحوم اسفندیار شجاعی
  مرحوم اسفندیار شجاعی
 • مرحوم مسلم شیریان
  مرحوم مسلم شیریان
 • مرحوم حسین مهدوی
  مرحوم حسین مهدوی

اموات

شهدا