آشنایی با اصلاحات و رنگ ها در تعزیه

برخی اصطلاحات و رنگها:      ۱-شبیه گردان= فرد مسوول گروه پیشکسوت و با تجربه.  ۲-شبیه خوان=تک تک افراد گروه که بدستور شبیه گردان نسخه ای را اجرا میکند ۳-اولیا خوان،امام خوان،موافق خوان=شبیه خوانی که نقش ائمه(ع) را اجرا مینماید. ۴-شهادت خوان= اولیا خوانی که نقش حضرت عباس(ع)،حضرت علی اکبر(ع)،حضرت مسلم(س) و حضرت قاسم (ع) را اجرا […]