برخی اصطلاحات و رنگها:     

۱-شبیه گردان= فرد مسوول گروه پیشکسوت و با تجربه.

img_7538

 ۲-شبیه خوان=تک تک افراد گروه که بدستور شبیه گردان نسخه ای را اجرا میکند

۳-اولیا خوان،امام خوان،موافق خوان=شبیه خوانی که نقش ائمه(ع) را اجرا مینماید.

۴-شهادت خوان= اولیا خوانی که نقش حضرت عباس(ع)،حضرت علی اکبر(ع)،حضرت مسلم(س) و حضرت قاسم (ع) را اجرا مینماید.

۵-اشقیا خوان،مخالف خوان= شبیه خوانی که نقش  مخالفین و دشمنان اهل بیت را اجرا میکند.

۶-بچه خوان= کودکان خرد سالی که نقش فرزندان ائمه(ع) را اجرا مینمایند مانند حضرت سکینه (س) جناب عبداله(ع) پسر هانی و …

img_7651

۷-زنانه خوان=شبیه خوانی که نقش زنان را با روبند اجرا میکند مانند حضرت  زینب(س) و…

۸-صحابی  و مردمی خوانها خوشخوان و پیش خوانها=شبیه خوانی که نقشهای میانی را اجرا میکنند و عمدا از اصحاب ائمه (ع) هستند.مانند نقشهای چون قاصد،خطیب، مردم مدینه، زهیز،قصاب، سلطان قیس و وزیر سلطان قیس و ملک و جبرییل و درویش کابلی و کنیزو وزن حارث و…

۹- طبال=نوازنده طبل کوچک (دهل) که با مقامهای موسیقی شبیه خوانی آشنایی دارد و در کار خود مهارت کافی دارد.

۱۰- شیپور زن= نوازنده شیپور نوعی ساز بادی که همراه و همگام با طبلا و با همان شرایط انجام وظیفه مینماید.

۱۱- بانی=کسی که باعث اجرای مجلس شبیه خوانی میگردد ودعوت از شبیه خوانها و تهیه پذیرای مختصر و اطلاع به مستمعان با اوست و با هدفی به قصد قربت این کار را بر عهده میگیرد.  مثلا آمرزش اموات و برآمدن حاجت و…

img_7648

۱۲- مستمع=افراد عادی که دور تا دور مجلس مینشینند و به مراسم نگاه میکنند.

۱۳- سیاهی لشگر=کسانی که فقط لباس شبیه خوانی میپوشند و همراه شبیه خوانهای اصلی وارد میدان میشوند ودر جنگها اندک شرکتی دارند و کلام و نسخه ای را نمیخوانند.

رنگها

۱۴- رنگ سبز=ویژه اولیا خوانهای مرد  بویژه کسانی که نقش امام و اولاد ائمه(ع) را اجرا میکنند.

img_6586

۱۵-  رنگ آبی= ویژه  افراد  میانی  که نقش صحابه و درجه دو را اجرا مینمایند.

۱۶- رنگ سیاه=ویژه زنانه خوانهاست ،لباسی سر تا سری و یک دست مشکی است. ۱۷-رنگ قرمز=ویژه اشقیا خوانهاست مانند شمر و حارث و … 

۱۸-رنگ زرد = شبیه خوانی که سبقه حق بینی و حق پرستی دارد و در نهایت به ائمه(ع) گرویده میشود.مانند جناب حرابن یزید ریاحی (علیه رحمه) و زهیر ابن قین(علیه رحمه)

۱۹-رنگ سفید =ویژه شبیه خوانان میانی مانند قصاب و درویش است و برای کفن شهادت خوانها نیز استفاده میگردد

۲۰-لباسهای زرق و برق دار زری دوزی شده= مخصوص جبرئیل و حوری و ملائک  و در مخالفان  معاویه، قیصر روم ، فرنگی ، یزید  ابن معاویه، عبیداله ابن زیاد و عمر ابن سعد و امرای کفر است.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.