برگزاری کلاس های مداحی

برگزاری جلسات تمرین تعزیه

ثبت نام کلاس های واحد فرهنگی